Balatonmagyaród Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

falugondnoki

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8753 Balatonmagyaród, Petőfi utca 112.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 1 éven belül.

•         Büntetlen előélet.

•         Magyar állampolgárság.

•         Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismerettel rendelkezik, középfokú képesítés, falu/tanyagondnoki képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz.

•         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény

•         Érvényes gépjármű vezetői engedély másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat a 81/2004.(IX.18.) ESZCSM rendelet szerinti falugondnoki képzésen való részvétel vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdős János nyújt, a 06303364091 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balatonmagyaród Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8753 Balatonmagyaród, Petőfi utca 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/579-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnoki.

vagy

•         Személyesen: Erdős János polgármester, Zala megye, 8753 Balatonmagyaród, Petőfi utca 112. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.balatonmagyarod.hu - 2021. október 14.

•         Balatonmagyaród község hirdetőtáblája - 2021. október 14.

 


A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.